Język polski na Białorusi

Paź 07, 15 Język polski na Białorusi

Język polski jest obecnie szóstym językiem europejskim pod względem liczby użytkowników w Unii Europejskiej. W ostatnich latach notuje się wzrastające zainteresowanie cudzoziemców nauką polskiej mowy. Nauczaniem języka polskiego jako obcego zajmuje się w Polsce kilka ośrodków uniwersyteckich oraz inne szkoły wyższe. Kształcenie polonistyczne organizują też instytucje polonijne w innych krajach europejskich. Język polski jest językiem atrakcyjnym przede wszystkim dla mieszkańców wschodniej Europy, przez których traktowany jest jako język Unii Europejskiej. Wiąże się z tym faktem przede wszystkim oczekiwanie narodów wschodnioeuropejskich na poprawę własnego losu poprzez wyjazdy do Polski na zakupy, do pracy lub w celach turystycznych.
Odrodzenie się języka polskiego w Europie Wschodniej stało się możliwe dzięki przemianom politycznym w końcu lat 80. i początku 90. ubiegłego wieku. Pracą lub nauką w Polsce zainteresowani są dziś przede wszystkim Białorusini. Ludność polskiego pochodzenia stanowi najliczniejszą grupę mniejszości na Białorusi. Największym skupiskiem Polaków jest obwód grodzieński, w którym język Polonii jest językiem ojczystym dla prawie 20% ludności polskiego pochodzenia.

read more

Wpływy mowy germańskiego plemienia gotów na język polski

Paź 07, 15 Wpływy mowy germańskiego plemienia gotów na język polski

Żyjemy w czasach przenikania się kultur. Naturalna jest zatem integracja językowa. Wyrazem tych procesów są pojawiające się w różnych językach narodowych zapożyczenia. Nie jest to zjawisko nowe, mieszanie się języków towarzyszyło ludzkości od zarania dziejów. Na terenie dzisiejszej Polski skupiały się wpływy językowe wielu plemion i narodowości. Niektóre z tych plemion znane są współcześnie jedynie z nazwy, np. plemię Gotów. Według encyklopedii powszechnej, Goci to plemię germańskie zamieszkujące w starożytności Gotlandię w południowej Szwecji, które w I w. p. n.e. osiedliło się na Pomorzu Wschodnim. W II w. n. e. Goci rozpoczęli wędrówkę w kierunku Morza Czarnego, a później w stronę Półwyspu Bałkańskiego. Na początku IV w. plemię Gotów uległo podziałowi na Ostrogotów i Wizygotów.
Zapożyczenia językowe dotarły do Polski z terenów należących niegdyś do wschodnio-germańskich Gotów. Wpływ języka gockiego na polskie słownictwo liczony jest przez ekspertów na około sześćset lat. Wyróżnia się w tym czasie trzy okresy oddziaływania języka Gotów na polską mowę:
• Okres 1. (trwający około 150 lat), w którym można zaobserwować zapożyczenia od Gotów nadwiślańskich, przemieszczających się stopniowo od ujścia Wisły wzdłuż jej brzegów i brzegów Bugu w kierunku południowo-wschodnim;
• Okres 2. (trwający około 200 lat), w którym zaczęto przejmować słownictwo Gotów czarnomorskich zamieszkujących wybrzeże Morza Czarnego i okoliczne stepy;
• Okres 3. (trwający około 250 lat), w którym obserwuje się kontakty z Gotami znad Morza Czarnego, stopniowo przemieszczającymi się wzdłuż Dunaju do Półwyspu Bałkańskiego.
Językoznawcy rozróżniają w tej kategorii zapożyczenia pewne (6 wyrazów), zapożyczenia prawdopodobne (10) oraz zapożyczenia możliwe (15), zapożyczenia wątpliwe (19) i zapożyczenia rzekome (13). W pierwszym okresie przejęto 16 gockich zapożyczeń, w drugim 21, a w trzecim – 26. W chwili obecnej potwierdzono jedynie 6 pewnych i 10 prawdopodobnych wyrazów polskich z języka Gotów. Wszystkie te słowa znalazły swe odbicie w polskiej mowie, a niektóre używane są przez Polaków również współcześnie.

read more

Angleiski na Węgrzech

Paź 07, 15 Angleiski na Węgrzech

Na Węgrzech nie zapewniono jednak warunków do wczesnoszkolnej nauki języka obcego. Niektóre szkoły podstawowe pod presją rodziców tworzą własne programy lokalne w tym zakresie. Szkoły te przeznaczają na naukę języka dodatkową liczbę godzin. Odnośnie nauczania drugiego języka obcego w węgierskiej podstawie programowej nie przeznacza się na jego realizację żadnych godzin lekcyjnych. Dlatego te szkoły, które chcą nauczać drugiego języka obcego muszą poświęcić godziny przeznaczone na nauczanie innego przedmiotu.

Priorytetem nauczania języków obcych na Węgrzech jest przygotowanie uczniów do uczestniczenia w sytuacjach komunikacyjnych. Dlatego język angielski nauczany jest niemal we wszystkich szkołach podstawowych. 40% szkół wprowadza nauczanie angielskiego w klasie pierwszej, natomiast 36% od klasy trzeciej. Jedną z najpopularniejszych form jest ogólny kurs nauki angielskiego. Istnieją ponadto formy nauczania w rozszerzonym zakresie oraz na zajęciach pozalekcyjnych, a także w szkołach dwujęzycznych. Coraz popularniejsze jest nauczanie języka angielskiego w przedszkolach, do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 lat.

read more

Nauczanie Austina

Paź 07, 15 Nauczanie Austina

W oparciu o teorię aktów mowy Austina formułujący zapytanie w języku angielskim powinien wyjść od sprecyzowania intencji wypowiedzi. W tym celu musi określić cel i jasno go zdefiniować. Efekt tego etapu uzależniony jest od znajomości angielskich czasowników performatywnych. Należy zatem wybrać ten czasownik, który pozwoli na wypowiedzenie i zrealizowanie zamiaru. Kiedy poradzimy sobie ze znalezieniem odpowiedniego czasownika, podstawiamy go do wzoru: Ja + czasownik performatywny + tobie/wam + właściwa treść zdania. Znawcy tematu twierdzą, że za pomocą takiego wzoru można sformułować wiele angielskich zdań o różnej długości, różnej treści i różnym stopniu trudności. Wzór można rozbudować o operatora danego czasu lub o formę zaprzeczenia. Na podst.: M. Wysocka, Śladami Austina – o wykorzystaniu teorii aktów mowy w nauce języka angielskiego.

read more

Teoria aktów mowy Johna L. Austina w praktycznej nauce języka angielskiego

Paź 07, 15 Teoria aktów mowy Johna L. Austina w praktycznej nauce języka angielskiego

W nauce języków obcych stosuje się różne metody. Jedną z niekonwencjonalnych jest metoda oparta o teorię aktów mowy Johna L. Austina, która może być przydatna osobom uczącym się języków krajów anglojęzycznych. Podstawą tej metody jest nauka poprawnego formułowania oraz wyrażania myśli po angielsku. Wypowiedzi skonstruowane na podstawie metody Austina charakteryzują się samodzielnością oraz naturalnością w stosunku do kwestii wyuczonych czy zapamiętanych.
Według Austina akt mowy następuje wtedy, gdy mówiący chce coś osiągnąć za pomocą słów. Aby jednak wypowiedzi były skuteczne, warto poznać rodzaje aktów mowy, które wyróżnił Austin. Należą do nich: akty lokucyjne, akty illokucyjne oraz akty perlokucyjne. Akty lokucyjne to takie, które powstają wraz z najprostszą wypowiedzią, jednak mimo to stanowią treść wyrażonej myśli (np. „Rano przyjadę”). Z kolei akty illokucyjne wyrażają intencję mówiącego. Formułuje się je za pomocą czasowników perfomatywnych typu: informować, stwierdzać, rozkazywać, prosić, pytać, obiecywać itp. Stąd zdanie „Informuję cię, że przyjadę rano” oznacza nie tylko wizytę, ale także cel wypowiedzi, czyli poinformowanie adresata o wizycie. Natomiast akty perlokucyjne wyrażają to, co osiągamy lub tworzymy poprzez powiedzenie czegoś. Określają zatem skutek, jaki owa wypowiedź ma odnieść, np. zaskoczenie, oczekiwanie itp. Skutek tak utworzonego komunikatu może być pozytywny lub negatywny.

read more

Style uczenia się języków a rzeczywistość szkolna

Paź 07, 15 Style uczenia się języków a rzeczywistość szkolna

Badania dowodzą, że proces przyswajania języka obcego przez dzieci z reguły przynosi dobre wyniki. Dzieci z łatwością przyjmują zwroty poznane na zajęciach i używają ich w sposób naturalny. Jednakże najlepsze wyniki w nauce języka obcego osiąga młodzież. Uczenie się języka przez młodzież jest procesem intelektualnym oraz analitycznym, podczas gdy dzieci posługują się językiem obcym naturalnie i spontanicznie. Metodyka nauczania języków obcych wypracowała wiele konwencjonalnych i niekonwencjonalnych metod mających na celu maksymalne przyswojenie wiedzy zdobytej na lekcjach i na zajęciach nieobowiązkowych. Najnowsze metody i techniki skupiają się głównie na osobie ucznia – jego zdolnościach, motywacji, potrzebach, stylach uczenia się itp.
Termin styl uczenia się został po raz pierwszy zastosowany w 1954 r. dla określenia dynamiki procesów uczenia się w grupie. Zdaniem teoretyków, indywidualny styl uczenia się jest zdeterminowany przez uwarunkowania fizjologiczne oraz kontekst, w którym odbywa się nauka, i to zarówno w wymiarze mikro (środowisko klasowe, charakter lekcji, osoba nauczyciela itp.), jak i w skali makro, czyli w szeroko pojętym kontekście kulturowym. Indywidualny styl uczenia się języka to zjawisko wielowymiarowe.

read more