Prawnicy w służbie ludziom.

Prawnik to specyficzny zawód, który jest bardzo potrzebny w społeczeństwie. Jest tak dlatego, ponieważ przepisy prawa są niezwykle rozległe i każdy z nas z pewnością nie raz korzystał i będzie korzystać z usług kancelarii adwokackiej.
Gdy potrzebujemy porady prawnej, lub innego rodzaju pomocy prawnika lub adwokata, kancelaria adwokacka jest miejscem, gdzie otrzymamy niezbędną oraz profesjonalną pomoc. W zależności od charakteru naszego problemu, pomoże nam prawnik lub adwokat.
A tych problemów jest dużo. Na przykład mogą one dotyczyć spraw rozwodowych, które mogą mieć wysoki poziom skomplikowana. Nigdy nie są one proste do przeprowadzenia, ze względów emocjonalnych oraz finansowych, a jak wiadomo, tam, gdzie chodzi o pieniądze i emocje, bardzo trudno osiągnąć porozumienie.
Osoby zawodowo pomagający ludziom w tego typu sprawach muszą posiadać odpowiednią wiedzę i wysoki poziom umiejętności korzystania z przepisów. Tylko w ten sposób ich służba będzie skuteczną pomocą w rozwiązywaniu różnych ludzkich problemów. Często są to trudne sprawy, dotyczące życia i śmierci, a więc decydujące o przyszłości.

read more

Media, wiadomości, reklama.

Paź 28, 15 Media, wiadomości, reklama.

Ludzie urodzeni w połowie lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku, byli i są naocznymi świadkami zachodzących przemian i sunącego do przodu postępu technicznego. W ich latach młodzieńczych, przepływ informacji i media ograniczały się do telewizji publicznej, radia i prasy. Wszelkie wiadomości z kraju, ze świata, napływały bardzo ubogim źródłem środków masowego przekazu. Dopiero w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, po upadku komunistycznych rządów, a przede wszystkim dzięki bardzo szybkiemu wzrostowi techniki, sytuacja ta zaczęła się radykalnie zmieniać.
Od tamtego czasu, postęp w dziedzinie ogólnoinformacyjnej uległ radykalnym zmianom. Media, wiadomości, reklama, dosięgają nas na każdym kroku. Gdziekolwiek byśmy nie spojrzeli, nie ruszyli się, dostarczane nam są informacje. Praktycznie nie ma możliwości byśmy nie byli na bieżąco z najważniejszymi informacjami nie tylko krajowymi, ale również z zagranicy. Najistotniejsze wiadomości relacjonowane są na żywo, więc mamy możliwość otrzymywania informacji o jakimś zdarzeniu w czasie rzeczywistym, co nie rzadko przyczynia się do podjęcia przez nas, decyzji różnego rodzaju.
Trudno wyobrazić sobie jak będzie wyglądać reklama naszego ulubionego piwa, lub w jaki sposób media będą nas karmić nowinkami za kolejne dziesięciolecia. By się tego dowiedzieć, potrzeba jednak trochę czasu.

read more

Umiejętności heurystyczne

Paź 07, 15 Umiejętności heurystyczne

Współcześnie pod pojęciem komunikacyjnych kompetencji językowych rozumie się zatem zarówno wiadomości, jak i umiejętność porozumiewania się, nazywane odpowiednio wiedzą deklaratywną i wiedzą proceduralną. Najogólniej można więc określić kompetencje komunikacyjne jako wiedzę o przedmiocie oraz zdolność posługiwania się tą wiedzą w konkretnych sytuacjach.

W opracowaniach Rady Europy, które to dokumenty są obecnie wiążące w kwestii organizowania treści procesu dydaktycznego komunikacyjne kompetencje językowe wiąże się z kompetencjami ogólnymi. Do kompetencji ogólnych zalicza się z kolei: wiedzę deklaratywną (wiedzę o świecie i kulturze itp.), wiedzę proceduralną (rozumianą pod pojęciem praktycznych umiejętności porozumiewania się oraz umiejętności interkulturalnych), uwarunkowania osobowościowe (postawy, motywacje, poglądy, system wartości, cechy osobowości itp.) oraz umiejętność uczenia się (wrażliwość językową i komunikacyjną, sprawność fonetyczną, techniki uczenia się i umiejętności heurystyczne).

read more

Psycholingwistyka

Paź 07, 15 Psycholingwistyka

Również polskie badania psycholingwistyczne wpisują się w metodologię procesu komunikacji językowej. Badania przeprowadzone w grupie studentów filologii romańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego pozwoliły na wyłonienie tych czynników psychologicznych, które stanowią najczęstszą barierę w porozumiewaniu się w językach obcych. Badani wymieniali najczęściej takie czynniki, jak: brak pewności siebie, brak odwagi, brak ciekawości poznawczej, poczucie wstydu, schematyczne myślenie, wysoki poziom lęku, bezradność intelektualna, niepokój, napięcie emocjonalne itp. Zgodnie z ich wypowiedziami, większą swobodę w komunikacji daje praca w małej grupie. Płynność w porozumiewaniu się ułatwia również świadomość, że nie są oni oceniani przez nauczyciela. Od twórczego uczestniczenia w procesie komunikacji językowej powstrzymuje ludzi także brak pewności siebie, nieśmiałość oraz problemy w nawiązywaniu kontaktów i wyrażaniu własnych myśli.

read more

Bariery psychologiczne w nauce języków obcych

Paź 07, 15 Bariery psychologiczne w nauce języków obcych

W procesie przyswajania języka zwracano dawniej uwagę najpierw na naukę słuchania i rozumienia, a dopiero potem mówienia. Obecnie głównym celem kształcenia językowego jest rozwijanie interakcji społecznych i kształtowanie szeroko pojętych kontaktów. Mocno dziś akcentowane podejście komunikacyjne ma na celu rozwijanie kompetencji porozumiewania się adekwatnie do kontekstu sytuacyjnego.
Sukces nauki języka obcego zależy od wielu czynników, w dużej mierze także psycholingwistycznych. Te z kolei zależą od motywacji, zdolności, osobowości, wieku, stylu uczenia się itp. Niektóre z tych czynników mogą znacznie utrudniać interakcje w grupie i w środowisku, i w konsekwencji zakłócić proces komunikacji językowej. Dopiero w ostatnich dziesięcioleciach psychologowie zaczęli podkreślać znaczenie czynników psychologicznych w całości procesu nauczania i uczenia się języka. Przeprowadzono wiele badań mających na celu wyłonienie barier psychologicznych utrudniających podejmowanie interakcji w języku obcym. Analiza wyników badań potwierdza istnienie takich sytuacji osobowościowym i charakterologicznych, które rzeczywiście mogą zakłócić wymianę informacji językowej.

read more

Polacy na Białorusi

Paź 07, 15 Polacy na Białorusi

W 1988 r. Polacy utworzyli w Grodnie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. Adama Mickiewicza, które później zmieniło nazwę na Związek Polaków na Białorusi. ZPB zajmuje się działalnością kulturalno-oświatową, w tym między innymi organizowaniem oświaty dla Polaków zamieszkujących Białoruś.
Mniejszościom narodowym na Białorusi przysługuje prawo nauki w języku ojczystym. Naukę języka polskiego oraz w języku polskim organizuje się w szkołach publicznych i społecznych na życzenie rodziców. Szkoły publiczne realizują naukę języka polskiego pod egidą Ministerstwa Edukacji Republiki Białoruś. Szkoły niepubliczne z nauczaniem języka Polonii tworzone są natomiast z inicjatywy stowarzyszeń: ZPB, Polskiej Macierzy Szkolnej oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Lidzkiej. Najbardziej rozpowszechnioną formą kształcenia polonistycznego są zajęcia fakultatywne dla dzieci i dorosłych oraz kółka zainteresowań. Objętych jest nią ponad 50% uczących się.

read more