Psycholingwistyka

Paź 07, 15 Psycholingwistyka

Również polskie badania psycholingwistyczne wpisują się w metodologię procesu komunikacji językowej. Badania przeprowadzone w grupie studentów filologii romańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego pozwoliły na wyłonienie tych czynników psychologicznych, które stanowią najczęstszą barierę w porozumiewaniu się w językach obcych. Badani wymieniali najczęściej takie czynniki, jak: brak pewności siebie, brak odwagi, brak ciekawości poznawczej, poczucie wstydu, schematyczne myślenie, wysoki poziom lęku, bezradność intelektualna, niepokój, napięcie emocjonalne itp. Zgodnie z ich wypowiedziami, większą swobodę w komunikacji daje praca w małej grupie. Płynność w porozumiewaniu się ułatwia również świadomość, że nie są oni oceniani przez nauczyciela. Od twórczego uczestniczenia w procesie komunikacji językowej powstrzymuje ludzi także brak pewności siebie, nieśmiałość oraz problemy w nawiązywaniu kontaktów i wyrażaniu własnych myśli.

read more

Polacy na Białorusi

Paź 07, 15 Polacy na Białorusi

W 1988 r. Polacy utworzyli w Grodnie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. Adama Mickiewicza, które później zmieniło nazwę na Związek Polaków na Białorusi. ZPB zajmuje się działalnością kulturalno-oświatową, w tym między innymi organizowaniem oświaty dla Polaków zamieszkujących Białoruś.
Mniejszościom narodowym na Białorusi przysługuje prawo nauki w języku ojczystym. Naukę języka polskiego oraz w języku polskim organizuje się w szkołach publicznych i społecznych na życzenie rodziców. Szkoły publiczne realizują naukę języka polskiego pod egidą Ministerstwa Edukacji Republiki Białoruś. Szkoły niepubliczne z nauczaniem języka Polonii tworzone są natomiast z inicjatywy stowarzyszeń: ZPB, Polskiej Macierzy Szkolnej oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Lidzkiej. Najbardziej rozpowszechnioną formą kształcenia polonistycznego są zajęcia fakultatywne dla dzieci i dorosłych oraz kółka zainteresowań. Objętych jest nią ponad 50% uczących się.

read more

Język angielski w węgierskich szkołach podstawowych

Paź 07, 15 Język angielski w węgierskich szkołach podstawowych

Szacuje się, że językiem angielskim posługuje się na świecie ponad 700 milionów użytkowników. Jest to podstawowy język stosunków dyplomatycznych, biznesu, Internetu, technologii, sportu itp. Uważa się powszechnie, że dobra angielszczyzna umożliwia globalną komunikację i wysoką jakość współpracy między państwami. Angielskiej mowy uczy się dziś ponad 130 milionów ludzi. Język angielski jest też powszechnie używany w krajach Unii Europejskiej. Jednak pomimo to, jego znajomość w niektórych krajach Unii jest znikoma. Tak jest na przykład na Węgrzech, które należą do Wspólnoty od 2004 r.

Węgry są dziś jednym z tych krajów, które z chwilą wejścia do Unii aktywnie realizują reformę językową w szkołach. Nauczanie języka angielskiego na Węgrzech rozpoczęto w wyniku zmian ustrojowych w latach 90. ubiegłego wieku. Zgodnie z postanowieniem Ministerstwa Edukacji, każde węgierskie dziecko powinno mieć możliwość opanowania przynajmniej dwóch języków obcych. Stanowisko to jest zgodne z polityką językową Unii Europejskiej.

read more

Nauczanie Austina

Paź 07, 15 Nauczanie Austina

W oparciu o teorię aktów mowy Austina formułujący zapytanie w języku angielskim powinien wyjść od sprecyzowania intencji wypowiedzi. W tym celu musi określić cel i jasno go zdefiniować. Efekt tego etapu uzależniony jest od znajomości angielskich czasowników performatywnych. Należy zatem wybrać ten czasownik, który pozwoli na wypowiedzenie i zrealizowanie zamiaru. Kiedy poradzimy sobie ze znalezieniem odpowiedniego czasownika, podstawiamy go do wzoru: Ja + czasownik performatywny + tobie/wam + właściwa treść zdania. Znawcy tematu twierdzą, że za pomocą takiego wzoru można sformułować wiele angielskich zdań o różnej długości, różnej treści i różnym stopniu trudności. Wzór można rozbudować o operatora danego czasu lub o formę zaprzeczenia. Na podst.: M. Wysocka, Śladami Austina – o wykorzystaniu teorii aktów mowy w nauce języka angielskiego.

read more

Granty językowe

Paź 07, 15 Granty językowe

Akceptacja wniosku jest podstawą do przyznania grantu na wyjazd językowy. Kurs CLIL organizowany jest między innymi na Uniwersytecie Kent w Canterbury w postaci dwutygodniowych zajęć językowych dla nauczycieli angielskiego oraz innych przedmiotów. Zajęcia odbywają się w formie półtoragodzinnych sesji i dotyczą następujących zagadnień: różnic między nauczaniem CLIL a metodami tradycyjnymi, słownictwa przydatnego na lekcji CLIL, doboru ćwiczeń adresowanych do uczniów charakteryzujących się różnym typem inteligencji (multiple intrelligences), nauki przez różne kanały sensoryczne – VAK (visual, auditory, kinesthetic), użycia języka rodzimego i obcego w nauczaniu zintegrowanym, pracy w grupie na lekcji CLIL, nauczania specyficznego słownictwa w edukacji przedmiotowej oraz stosowania pomocy metodycznych do zajęć zintegrowanych. Każdą sesję językową urozmaicają prezentacje metod, ćwiczeń, technik motywujących oraz innych form nauki języka. Kurs kończy się przeprowadzeniem krótkich zajęć, w trakcie których uczestnicy prezentują praktycznie poznane metody i techniki.

read more

Standarowy język polski

Cze 17, 13 Standarowy język polski

Wszyscy Ci, którzy mieszkają w Polsce posługują się jednym standardowym językiem polskim. Niezależnie od tego czy pojedziemy do Zakopanego, Krakowa czy Warszawy możemy się porozumieć. Wiemy jakich zwrotów musimy się uczyć, w jaki sposób trzeba się komunikować by nasz odbiorca zrozumiał treści jakie pragniemy mu przekazać. Coraz częściej też zamiast terminu język literacki korzysta się z terminu język ogólny. Tak naprawdę język literacki dla tych, którzy dopiero uczą się w szkole podstawowej, gimnazjum czy liceum jest językiem bardzo trudnym. Język literacki wypierany jest przez język ogólny. Język standardowy, który każdy jest w stanie rozumieć a co ważniejsze, którym każdy potrafi się porozumiewać. Taka jednolitość narodowa i językowa była nie do pomyślenia przed drugą wojną światową. Językiem literackim czy raczej ogólnym posługiwała się wyłącznie najlepiej wykształcona część naszego społeczeństwa. Mowa była uzależniona od miejsca zamieszkania i gwary jaką się posługiwano. Zupełnie inaczej mówili też żydzi, Ukraińcy czy Białorusini zamieszkujący tereny byłej Rzeczpospolitej. Kaszubi, Mazurzy czy górale właściwie nie potrafili mówić po polsku. Przez całe życie mówili gwarą. Nie inaczej jest na śląsku. Dzisiaj niestety, głównie starsze pokolenie mówi przepiękną gwarą śląską. Dzieci i osoby dorosłe zostały w szkołach powszechnych nauczone języka polskiego. Wiele w tym jak wygląda dzisiaj język polski zmieniał oczywiście druga wojna światowa i okres komunizmu. Literackim językiem polski przestali posługiwać się wyłącznie elity. Coraz większa rola chłopów i robotników w życiu społecznym sprawiła, że język polski stał się powszechny. Nie można też nie docenić powszechnej zdobyczy PRL-u czyli powszechnej edukacji szkolnej. To właśnie dzięki niej mówimy dziś tak jak mówimy, a nie inaczej.

read more