Doskonalenie systemu BHP

Maj 17, 13 Doskonalenie systemu BHP

Obecnie podejmuj się próbę oceny efektywności zarządza­nia zasobami ludzkimi w aspekcie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwie. Już pierwsze wyniki wskazują, że dobre zarządzanie zasobami ludzkimi jest w tym kontekście potrzebne i opłacalne.
Doskonalenie i wspomaganie wdrażania w przedsię­biorstwach skutecznych rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy to podstawowy cel prac. Opracowano wówczas normę PN-N-18001 czyli systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Norma wymaga ogólnych zasad oceny ryzyka zawodowego, ujętych w projekcie normy krajowej PN-N-18002 systemów zarzą­dzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Z myślą o doskonaleniu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy prowadzone są obecnie badania nad wdra­żaniem programów modyfikacji zachowań niebezpiecznych i promowaniem działań w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, w tym tych realizowanych w ramach bezpie­czeństwa i higieny pracy. Badania potwierdziły, że podejmowanie takich działań może znacząco przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy i jakości życia w pracy.

read more

Zarządzanie BHP

Maj 17, 13 Zarządzanie BHP

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy ma istotne znaczenie dla realizacji działań odpowiedzial­nych społecznie w przedsiębiorstwach. Potwierdzają to wyniki badań, zgodnie z którymi wyższej ocenie zarządzania bhp towarzyszy na ogół wyższy stopień wdrożenia działań odpowiedzialnych społecznie. Równocześnie, mimo że przedsiębiorstwa z wdrożonym, sformalizowanym BHP nieco częściej deklarują zaangażowanie w działania odpowiedzialne społecznie w takich zakresach, jak: podejście przed­siębiorstwa do działań odpowiedzialnych społecznie, planowanie działań odpowiedzialnych społecznie, działania skierowane na rozwój zasobów ludzkich, komunikowanie się i jawność działań oraz uczciwe praktyki i promocja społecznej odpowiedzialności, różnice stopnia wdrożenia działań odpowiedzialnych społecznie w przedsiębiorstwach z certyfikowanymi BHP oraz bez takich systemów nie są istotne sta­tystycznie. Świadczy to o konieczności doskonalenia wdrażanych systemów, a w szczególności szerszego uwzględniania działań odpowiedzialnych społecznie w procesach planowania.

read more