Czas wolny

Maj 23, 13 Czas wolny

Pojęcie czasu wolnego niemalże zawsze kształtowało się jako przeciwstawienie pojęcia pracy rozumianego jako wysiłek fizyczny. Oficjalna terminologia czasu wolnego nie jest całkowicie zgodna, co do treści, jakie w sobie zawiera, przyjmuje się jednak, że stanowi ten okres dnia w życiu człowieka, którym dysponować ma możliwość on według swej pragnie i uznania. Kazimierz Czajkowski stwierdza, że czas wolny jest dobrem społecznym, wypracowanym poprzez jednostkę i społeczeństwo dla regeneracji sił fizycznych i psychicznych po pracy zawodowej, nauce – dla rozwijania osobistych zamiłowań i zainteresowań, obietnice kulturalnego wypoczynku i kształtowania bogatszej osobowości jednostki. Dlatego należałoby go uczynić w pewnych przypadkach aktywnego, świadomego szukania nowych celów, wartości, które pozwolą na kształtowanie postawy jednostki wobec otoczenia i znalezienie prywatnej roli w społeczeństwie

read more

Terapia zabawą

Zabawa w każdej chwili pełni funkcję terapeutyczną określaną jako oczyszczającą – katharsis”. Zapewnia bezpieczne wyrażanie powstrzymywanych emocji. Najważniejszy walor zabawy to ten, że podejmuje się ją z własnego wyboru. Jest czynnością samorzutną, wykonywaną dla swojego zadowolenia. Pozwala na oderwanie się od codziennych wymagań, od odpowiedzialności, podejmowania decyzji i innych form aktywności koniecznej. Niestety w wielu wypadkach zdarza się , iż dzieci z zaburzeniami zachowania nie potrafią zaistnieć poza własnymi urazami i spontanicznie podejmować aktywności zabawowej. Właśnie dlatego zabawa kierowana powinna być częstą formą zajęć w świetlicy.
Terapia zabawą pełni też funkcję diagnostyczną, dostarcza bowiem wielu informacji na temat sposobów kontaktowania się z innymi, przyjmowania ról w grupie, przyjmowania porażki.

read more

Doskonalenie systemu BHP

Maj 17, 13 Doskonalenie systemu BHP

Obecnie podejmuj się próbę oceny efektywności zarządza­nia zasobami ludzkimi w aspekcie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwie. Już pierwsze wyniki wskazują, że dobre zarządzanie zasobami ludzkimi jest w tym kontekście potrzebne i opłacalne.
Doskonalenie i wspomaganie wdrażania w przedsię­biorstwach skutecznych rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy to podstawowy cel prac. Opracowano wówczas normę PN-N-18001 czyli systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Norma wymaga ogólnych zasad oceny ryzyka zawodowego, ujętych w projekcie normy krajowej PN-N-18002 systemów zarzą­dzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Z myślą o doskonaleniu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy prowadzone są obecnie badania nad wdra­żaniem programów modyfikacji zachowań niebezpiecznych i promowaniem działań w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, w tym tych realizowanych w ramach bezpie­czeństwa i higieny pracy. Badania potwierdziły, że podejmowanie takich działań może znacząco przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy i jakości życia w pracy.

read more

Ocena skuteczności

Maj 17, 13 Ocena skuteczności

Ocenie skuteczności wprowadzanych prawem wymagań, wyrażającej się zmia­nami poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, służą systemy monitoro­wania bezpieczeństwa i higieny pracy. Na doskonalenie tych systemów są ukierun­kowane prace realizowane w utworzonym w Zakładzie Centrum Analiz Wypadków, które obejmują m.in. opracowywanie metod prowadzenia analiz danych statystycznych wypadków przy pracy do celów prewencji. Ich wynikiem jest przede wszystkim identyfikacja obszarów i sektorów działalności o największym ryzyku wystąpienia wypadków przy pracy i powtarzalnych sekwencji zdarzeń wypadkowych w tych obszarach, a także propozycje no­wych metod monitorowania warunków pracy.

read more

Zarządzanie BHP

Maj 17, 13 Zarządzanie BHP

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy ma istotne znaczenie dla realizacji działań odpowiedzial­nych społecznie w przedsiębiorstwach. Potwierdzają to wyniki badań, zgodnie z którymi wyższej ocenie zarządzania bhp towarzyszy na ogół wyższy stopień wdrożenia działań odpowiedzialnych społecznie. Równocześnie, mimo że przedsiębiorstwa z wdrożonym, sformalizowanym BHP nieco częściej deklarują zaangażowanie w działania odpowiedzialne społecznie w takich zakresach, jak: podejście przed­siębiorstwa do działań odpowiedzialnych społecznie, planowanie działań odpowiedzialnych społecznie, działania skierowane na rozwój zasobów ludzkich, komunikowanie się i jawność działań oraz uczciwe praktyki i promocja społecznej odpowiedzialności, różnice stopnia wdrożenia działań odpowiedzialnych społecznie w przedsiębiorstwach z certyfikowanymi BHP oraz bez takich systemów nie są istotne sta­tystycznie. Świadczy to o konieczności doskonalenia wdrażanych systemów, a w szczególności szerszego uwzględniania działań odpowiedzialnych społecznie w procesach planowania.

read more